Menu Sluit menu

Interessant

Wie zijn de organisaties van People made, echt waar?

De deelnemers van People made, echt waar zijn organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tweede kans geven.

Wat doen de organisaties van People made, echt waar?

Het realiseren van een sociaal doel is de kern van hun missie. Ze leggen zich toe op diensten en producten die de maatschappij en de planeet ten goede komen. Ze identificeren en beantwoorden noden die noch door de overheid, noch door commerciële ondernemingen worden opgepikt.

Onze initiatieven laten zien dat je economische rendabiliteit perfect kan combineren met de zorg voor mens, samenleving en milieu.

Kortom, ze zijn pioniers in het beantwoorden aan sociale en milieubehoeften.

Hoe doen ze dat?

  • Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen.

  • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg

  • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.

  • Democratische besluitvorming : de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.

  • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.

  • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op.  

De sociale economie wil ook het ondernemerschap zélf anders aanpakken. Duurzaam ondernemen houdt in dat het rendement verder gaat dan alleen financiële winst: ook de maatschappelijke winst telt mee. Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die door de mazen van het net vallen. De sociale economie kan voor hen een trampoline zijn. Ze geeft mensen een veerkrachtige job waarin ze zich kunnen ontplooien. 

Enkele begrippen

Sociale economie: Bedrijven en organisaties uit de sociale economie willen meer dan alleen winst maken. Ze hebben ook oog voor maatschappelijke meerwaarden, zoals eerlijke handel, arbeidskansen voor moeilijk op de arbeidsmarkt te plaatsen mensen en de duurzame inbedding van het bedrijf in zijn omgeving.

Maatwerkbedrijven: Een maatwerkbedrijf is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor alle werkwillige personen met een arbeidshandicap, die niet in het normale economische circuit terecht kunnen.

Wat is dan het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een regulier bedrijf?

Reguliere bedrijven zoeken werknemers voor hun werk. Maatwerkbedrijven zoeken werk voor hun werknemers.

Reguliere bedrijven streven naar winstmaximalisatie. Maatwerkbedrijven streven naar een maximale tewerkstelling van personen met een beperking.

Arbeidszorg: Arbeidszorg is een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer in de sociale economie om zo de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken.

Het uitgangspunt is dat mensen ondanks een handicap, beperkingen of problemen ook competenties hebben en kunnen groeien.

Afstand tot de arbeidsmarkt: In onze maatschappij praat je over 'afstand tot de arbeidsmarkt' als je, om wat voor reden dan ook, voor langere tijd niet aan het werk komt. Hiervoor zijn verschillende redenen te benoemen, bijvoorbeeld langdurige ziekte, langdurige werkloosheid, een lichamelijke of mentale beperking, ...

People made bij u?

Heeft u als lokale bestuur interesse in een people made pop-up shop in uw stad of gemeente? 

Contacteer Khadidja Ali Haimoud en we bekijken samen wat mogelijk is.